🚀 TASUTA saatmine ostudele üle 40 Eur 🚀

Tingimused

SIA GEBERRY TINGIMUSED

 1. ÜLDLEPING

SIA GeBerry, registrinumber nr 42103092798, aadress: Gertrudese tänav 103-8, Riia, LV-1009, Läti, edaspidi – GeGe, tagab veebilehel oleva sisu www.thegege.com, edaspidi –' Veebileht, ning osutab teenuseid vastavalt allpool kirjeldatud tingimustele, tarnepoliitikale, tagastuspoliitikale, muudele tingimustele, samuti tegevuspoliitikale, mille kirjeldus on veebilehel teatud funktsioonide osas postitatud, funktsioonid või kampaaniad, samuti klienditeenindus, mis kõik loetakse käesolevate tingimuste osaks ja sisalduvad nendes tingimustes (edaspidi ühiselt nimetatud tingimused). Kinnitades veebisaidi jaotisse E-POOD, tunnistate, et olete lugenud, mõistnud ja nõustute piirangute või kvalifikatsioonita olema seotud käesolevate tingimustega.

 

Kui tarbija ostab GeGe veebisaidil pakutavaid tooteid müügiks, edaspidi – Kaubad interneti kaudu, loetakse selline vastastikune kokkulepe kauglepinguks ja selle suhtes kohaldatakse Läti Vabariigi kauglepingut reguleerivaid sätteid, sealhulgas, kuid mitte ainult, Läti Vabariigi seadust "Tarbijakaitseseadus", Läti Vabariigi Ministrite kabinet määrus "Kauglepingu määrus".

Kui veebilehelt kaupa tellinud või ostnud kliendil puudub teovõime või tegutsemisvõime, vastutab toodete tellimise ja nende eest tasumise eest selle isiku seaduslik esindaja (nt lapsevanemad, eestkostjad). Tellimus on eelmises olukorras tühistamatu, samuti ei tagastata makstud ostuhinda.

Kauba ostu vahemaade leping loetakse sõlmituks Kauba eest tasumise aja seisuga.

 1. PRIVAATSUS

GeGe kaitseb füüsiliste isikute põhiõigusi ja -vabadusi, eelkõige õigust eraelu puutumatusele seoses füüsilise isiku andmete töötlemisega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusele (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta, ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 95/46/EÜ.

GeGe töötleb teie isikuandmeid mitmel viisil mitmel otstarbel, sõltuvalt sellest, kas olete registreeritud kasutaja (vt punkt 2.2), registreerimata kasutaja (vt punkt 2.3), on taotlenud uudiskirjade saamist (vt punkt 2.4) või osta kinkekaart (vt punkt 2.5). Teave küpsiste kasutamise kohta on kättesaadav privaatsuspoliitikas.

GeGe ei kasuta ega jaga saadud teavet, mida te veebis esitate ilma seadusliku aluseta. GeGe on kohustatud seaduses ettenähtud juhtudel avaldama isikuandmeid valitsusele ja munitsipaalametnikele. Me oleme sunnitud avaldama tarbija isikuandmeid, kui see on seadusega nõutav.

GeGe võib töödelda teie isikuandmeid kokkuvõtlikult statistika vajadustega, et analüüsida ja täiustada pakutavaid teenuseid.

GeGe võtab kõik võimalikud meetmed teid puudutavate isikuandmete turvalisuse tagamiseks, et kaitsta neid varguse, kaotsimineku, kuritarvitamise, samuti volitamata juurdepääsu, avalikustamise, muutmise ja nende kahjustamise eest.

2.1. ÜLDISED ÕIGUSED

Vastavalt kehtivatele õigusaktidele on teil järgmised õigused:

– taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele;

– taotleda oma isikuandmete parandamist või kustutamist nii palju kui võimalik;

– taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist või vaidlustamist;

– taotleda oma isikuandmete liikumist (kaasaskantavust) nii palju kui võimalik;

– võtta igal ajal tagasi isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek;

– esitada kaebus riiklikule isikuandmete kaitse järelevalveasutusele;

– võtta ühendust GeGe'ga ja saada lisateavet oma isikuandmete töötlemise kohta.

GeGe kontaktandmed:

GeBerry AS

Gertrudes 103-8, Riia, Läti, LV-1009,

E-post: support@thegege.com.

2.2. REGISTREERITUD KASUTAJA

2.2.1. KONTO LOOMINE

Veebilehel registreerumisel ja oma kliendikonto, edaspidi – Konto loomisel kasutatakse Teie isikuandmeid selleks, et sõlmida GeGe-ga leping Konto loomise ja hooldamise kohta, mida kasutatakse sidekanalina Kauglepingu sõlmimiseks.

Konto loomisel kinnitate, et teid teavitatakse sellest, et teie sisestatud andmeid töödeldakse konto loomiseks ja haldamiseks, sealhulgas soovide loendi ja ostuajaloo loomiseks ja säilitamiseks ning teile kauglepingu täitmisega seotud teabe saatmiseks, näiteks teave tellimuse täitmise kohta, tellimuse värskendused.

GeGe peab teie isikuandmeid vastu võtma ja töötlema, et sõlmida kaugleping, kasutades kontot suhtluskanalina. Kui te nimetatud isikuandmeid ei esita, ei saa te kontot luua ega kauglepingut sõlmida.

Lisaks kasutatakse soovinimekirjas ja ostuajaloos sisalduvat teavet GeGe pakutavate teenuste ja tootepakkumiste täiustamiseks, lähtudes GeGe õigustatud huvist koguda teavet pakutavate teenuste ja toodete kvaliteedi kohta.

Kontol sisalduv teave sõlmitud kauglepingute (ostetud toodete) kohta, sealhulgas kogu suhtlus teiega, säilitatakse tõendina kauglepingu sõlmimisest ja täitmisest. GeGe säilitab seda teavet õigustatud huvi alusel kaitsta oma õigusi ja huve vaidluse korral ning seadusest tulenevast kohustusest säilitada teavet läbiviidud äritegevuse kohta.

Teie isikuandmeid konto loomise ja haldamise ning Kauglepingu sõlmimise ja täitmise kohta töötlevad ainult GeGe ja meie äripartnerid, kes pakuvad kättetoimetamisteenuseid, IT-struktuure ja makseplatvorme. Isikuandmete minimaalne ulatus edastatakse äripartneritele teadmisvajaduse alusel.

Selle eesmärgi piires töödeldakse teie isikuandmeid seni, kuni kustutate konto või Läti Vabariigi seadustes sätestatud säilitustähtaeg lõpeb või aegumistähtaeg hagi esitamiseks kohtus aegub, olenevalt sellest, kumb on sätestatud hiljem.

2.2.2. KOMMERTSTEADAANNETE VASTUVÕTMINE

Taotledes äriteadete, näiteks kampaaniate, eripakkumiste saamist, nõustute, et GeGe töötleb teie isikuandmeid, mille esitate registreerimisvormis ja tellimuse paigutamise vormis, sealhulgas teie geograafilise asukoha ja ostuajaloo.

GeGe töötleb teie isikuandmeid, et saata teile sobivad ja asjakohased äriteated. GeGe teostab erinevat tüüpi profileerimist, koostades teie esitatud teavet, et analüüsida, millised teenused ja tooted võivad teile huvi pakkuda, ja saata teile sobivad kaubanduslikud teated.

Teie isikuandmeid äriteadete saatmise kohta töötlevad ainult GeGe ja meie äripartnerid, kes pakuvad IT-struktuure, e-posti ja SMS-sõnumi platvorme. Isikuandmete minimaalne ulatus edastatakse äripartneritele teadmisvajaduse alusel.

Selle eesmärgi raames töödeldakse teie isikuandmeid kuni ajani, mil tühistate oma nõusoleku äriteadete saamiseks, või teatud juhtudel kuni vajadus säilitada saadud nõusoleku kohta tõendeid.

GeGe peatab äriteadete saatmise kohe, kui teie taotlus on töödeldud. Pange tähele, et taotluste menetlemine sõltub tehnoloogilisest suutlikkusest teie taotluse alusel tegutseda, mis võib võtta kuni viis päeva.

2.2.3. TAGASISIDE

Kauba kohta arvustuse jätmisel nõustute, et teie nimi, Kaubale antud hinnang ja ülevaatus avaldatakse veebilehel. Kui olete konto loonud Facebooki kaudu registreerimise võimaluse abil, kuvatakse arvustusega teie vähenenud suurusega pilt .

Veebisait ja gege pakutavate teenuste ja toodete kvaliteedi parandamine. Veebisaidil avaldatud arvustused kustutatakse ainult siis, kui konkreetset toodet enam ei pakuta.

Vajadusel võib GeGe teiega telefoni teel või elektrooniliselt ühendust võtta, et lahendada kõik teenuse või tootega seotud probleemid, mille jaoks olete arvustuse jätnud. Pärast teiega ühenduse võtmist lõpetab GeGe seoses arvustusega teie telefoninumbri või e-posti aadressi kasutamise.

Teie isikuandmeid ülevaatuse postitamise kohta töötlevad GeGe ja meie äripartnerid, kes pakuvad IT-struktuure. Isikuandmete minimaalne ulatus edastatakse äripartneritele teadmisvajaduse alusel.

2.3. REGISTREERIMATA KASUTAJA

2.3.1. KAUGLEPINGU SÕLMIMINE

Kauglepingu sõlmimiseks peab GeGe hankima ja töötlema tellimuse vormistamise vormis nimetatud isikuandmeid. Kui te ei esita oma isikuandmeid, ei saa te kauglepingut sõlmida.

GeGe koostab ja salvestab teavet teie ostuajaloo kohta, et parandada GeGe õigustatud huvi alusel pakutavaid teenuseid ja tooteid, et koguda teavet pakutavate teenuste ja toodete kvaliteedi kohta.

Kontol sisalduv teave sõlmitud kauglepingute (ostetud toodete) kohta, sealhulgas kogu suhtlus teiega, säilitatakse tõendina kauglepingu sõlmimisest ja täitmisest. GeGe säilitab seda teavet õigustatud huvi alusel kaitsta oma õigusi ja huve vaidluse korral ning seadusest tulenevast kohustusest säilitada teavet läbiviidud äritegevuse kohta.

Teie isikuandmeid kauglepingu sõlmimise ja täitmise kohta töötlevad ainult GeGe ja meie äripartnerid, kes pakuvad kättetoimetamisteenuseid, IT-struktuure ja makseplatvorme. Isikuandmete minimaalne ulatus edastatakse äripartneritele teadmisvajaduse alusel.

Selle eesmärgi raames töödeldakse teie isikuandmeid kuni Läti Vabariigi seadustes sätestatud andmete säilitamise perioodi lõppemiseni või kohtusse hagi esitamise aegumistähtajani, olenevalt sellest, kumb on sätestatud hiljem.

2.3.2. KOMMERTSTEADAANNETE VASTUVÕTMINE

Taotledes äriteadete, näiteks kampaaniate, eripakkumiste saamist, nõustute, et GeGe töötleb teie isikuandmeid, mille esitate registreerimisvormis ja tellimuse paigutamise vormis, sealhulgas teie geograafilise asukoha ja ostuajaloo.

GeGe töötleb teie isikuandmeid, et saata teile sobivad ja asjakohased äriteated. GeGe teostab erinevat tüüpi profileerimist, koostades teie esitatud teavet, et analüüsida, millised teenused ja tooted võivad teile huvi pakkuda, ning saata teile sobivad kaubanduslikud teated.

Teie isikuandmeid seoses äriteatiste saatmisega töötlevad ainult GeGe ja meie äripartnerid, kes pakuvad IT-struktuure ning e-posti ja SMS-platvorme. Isikuandmete minimaalne ulatus edastatakse äripartneritele teadmisvajaduse alusel.

Selle eesmärgi raames töödeldakse teie isikuandmeid kuni ajani, mil tühistate oma nõusoleku äriteadete saamiseks, või teatud juhtudel kuni vajadus säilitada saadud nõusoleku kohta tõendeid.

GeGe peatab äriteadete saatmise kohe, kui teie taotlus on töödeldud. Pange tähele, et taotluste menetlemine sõltub tehnoloogilisest suutlikkusest teie taotluse alusel tegutseda, mis võib võtta kuni viis päeva.

2.4. UUDISKIRJA SAAJA

Nõustudes saama uudiskirju e-posti teel, nõustute, et GeGE saadab teie esitatud e-posti aadressile mitmesuguseid äriteateid.

Teie isikuandmeid seoses äriteadete saatmisega töötlevad ainult GeGe ja meie äripartnerid, kes pakuvad IT-struktuure ja platvorme e-kirjade saatmiseks. Isikuandmete minimaalne ulatus edastatakse äripartneritele teadmisvajaduse alusel.

Selle eesmärgi raames töödeldakse teie isikuandmeid kuni ajani, mil te tühistate oma nõusoleku äriteadete saamiseks, või teatud juhtudel kuni saadud nõusoleku kohta tõendite säilitamise vajaduse lõppemiseni.

GeGe peatab äriteadete saatmise kohe, kui teie taotlus on töödeldud. Pange tähele, et taotluste menetlemine sõltub tehnoloogilisest suutlikkusest teie taotluse alusel tegutseda, mis võib võtta kuni viis päeva.

2.5. KINKEKAARDI KASUTAJA

Kinkekaardi ostmiseks kauglepingu sõlmimiseks peab GeGe hankima ja töötlema kinkekaardi ostuvormis nimetatud isikuandmeid ning kui olete märkinud kinkekaardi teise saaja, töötleb GeGe ka sellise isiku nime ja e-posti aadressi. Kui te oma isikuandmeid ei esita, ei saa te kauglepingut sõlmida.

Kinkekaardi ostuga seotud teavet, sealhulgas kogu suhtlust Teiega, säilitatakse tõendina selle kohta, et Kaugleping on sõlmitud ja täidetud. GeGe säilitab seda teavet, lähtudes õigustatud huvist kaitsta oma õigusi ja huve vaidluse korral ning seadusest tulenevast kohustusest säilitada teavet läbiviidud äritegevuse kohta.

Teie ja teatud juhtudel kinkekaardi saaja isikuandmeid kauglepingu sõlmimise ja täitmise kohta töötlevad ainult GeGe ja meie äripartnerid, kes pakuvad IT-struktuure ja makseplatvorme. Isikuandmete minimaalne ulatus edastatakse äripartneritele teadmisvajaduse alusel.

Selle eesmärgi raames töödeldakse teid ja teatud juhtudel kinkekaardi saaja isikuandmeid kuni Läti Vabariigi seadustes sätestatud andmete säilitamise perioodi lõppemiseni või kohtusse hagi esitamise aegumistähtaja möödumiseni, olenevalt sellest, kumb on sätestatud hiljem.

 1. SAIDI EESMÄRK

Seda saiti loovad ja haldavad GeGe ja selle levitamispartnerid. Sait on loodud töötama tõhusalt ettevõtte ja kliendi suhtlusplatvormina, bränditoodete veebipõhise müügiplatvormina ning kogu toote ja ettevõttega seotud teabeallikana.

 1. ISIKLIKUKS KASUTAMISEKS MÕELDUD TOOTED JA TEENUSED

Veebisaidil saadaolevad tooted ja teenused ning kõik selle näidised, mida võime teile pakkuda, on mõeldud ainult isiklikuks kasutamiseks. Te ei tohi müüa ega edasi müüa ühtegi teenust ega nende näidist, mille te meilt saate. GeGe jätab endale õiguse, kas ette teatamata või ette teatamata, tühistada või vähendada mis tahes tellimuse või teile osutatavate toodete või teenuste kogust, mis meie arvates võib meie äranägemisel kaasa tuua meie tingimuste rikkumise.

 1. TEABE TÄPSUS

Püüame olla võimalikult täpsed, kui kirjeldame oma tooteid saidil. Kui tootega seotud teave (kirjeldus, värvid jne) on muutunud, ei saa GeGe garanteerida, et veebilehel postitatud andmed sisaldavad igal ajahetkel kõiki viimaseid uuendusi.

 1. INTELLEKTUAALOMANDI

Kogu veebilehel olev teave ja sisu, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaubamärgid, logod, teenusemärgid, tekst, graafika, logod, nupuikoonid, pildid, heliklipid, andmete kogumine ja tarkvara, ning nende koostamine ja korraldamine (ühiselt "Sisu") on GeGe, meie sidusettevõtete, partnerite või litsentsiandjate omand ning seda kaitsevad Läti Vabariigi seadused ja muud intellektuaalomandi kaitset reguleerivad rahvusvahelised seadused, sealhulgas autoriõigusi ja kaubamärke reguleerivad seadused. Meie kaubamärke ei tohi mingil eesmärgil kasutada ilma meie selgesõnalise kirjaliku nõusolekuta.

 1. KAUBAD

GeGe müüdavad kaubad ei ole toiduained ja neid ei saa kasutada toiduna. GeGe on astunud vajalikke samme tagamaks, et tema müüdavaid tooteid, edaspidi "Kaubad", ei saa segi ajada nende disainilahenduses, eelkõige toiduainete pakendamise, märgistamise, mahu või suuruse poolest ning et see ei ohustaks tarbijate tervist ja ohutust.

GeGe ei luba kasutada eksitavaid väiteid kaupade ja muude omaduste tõhususe kohta tarbijate suhtes ning järgib tootmise hea tootmistava põhimõtteid.

 1. HINNAPOLIITIKA

hinnad www.thegege.com on kõik kohalikus valuutas. Kuigi püüame alati hoida oma hindu ajakohasena, ei saa me garanteerida, et tellimuse esitamise ajal kuvatavad hinnad on õiged hinnad, mis kehtivad sel ajal toodetele. Kui saame teilt tellimuse, mis näitab teistsugust hinda kui sel ajal veebisaidil, võtame teiega ühendust ja pakume võimalust tellimus tühistada. Kui me teiega lühikese etteteatamisega ühendust ei võta, käsitletakse teie tellimust automaatselt tühistatuna ja teile tagastatakse täielikult kõik konkreetse tellimusega seoses tehtud maksed.

Vajaduse korral maksustatakse kõik hinnad käibemaksuga või muude müügimaksudega. Sõltuvalt tarne sihtkohast võivad teie tellimusele kehtida täiendavad saatmiskulud, mis on selgelt näidatud enne, kui peate need makse esitama ja sisalduma tellimuse kogumaksumuses.

Kõik tollimaksud ja maksud, mis tuleb tasuda saadetise kättesaamiseks teie kohaletoimetamise sihtkohas, tuleb tasuda teie poolt. GeGe ei ole kohustatud teid sellistest tollimaksudest või maksudest teavitama mis tahes ajal enne või pärast seda, kui olete esitanud tellimuse www.thegege.com

 1. TARNEPOLIITIKA

Kõiki meie tarneid käsitletakse tõestatud usaldusväärsuse ja kiirusega. Palume teil üle vaadata meie toote tarnepoliitika, et teada saada tarne- ja teostuskorraldus ning mõista tasuta kohaletoimetamise tingimusi ja täiendavaid tarnetasusid.

 1. TAGASTAB POLIITIKA

Tellitud ja tarnitud tellimuste tagastusi käsitletakse iga juhtumi puhul eraldi, järgides lihtsaid protseduure. Palume teil vaadata üle meie tagastusreeglid, veendumaks, et olete teadlik toodete tagastamise võimalustest ning saate teavet ja lepingu tühistamise tingimusi.

 1. KASUTAJA KOHUSTUSED

Saidile juurdepääsul või selle kasutamisel peate järgima neid tingimusi ning saidil postitatud erihoiatusi või -juhiseid juurdepääsuks või kasutamiseks. Te peate tegutsema alati vastavalt seadusele, tavadele ja heas usus. Te ei tohi muuta ega muuta veebilehte ega sisu või teenuseid, mis võivad sellel saidil ilmuda ega kahjustada mingil viisil saidi terviklikkust ega toimimist. Piiramata käesolevate tingimuste mis tahes muu sätte üldistust, kui te ei täida hooletult või tahtlikult mõnda käesolevas lepingus sätestatud kohustust, vastutate kõigi kahjude ja kahjude eest, mida see võib põhjustada GeGe'le, meie sidusettevõtetele, partneritele või litsentsiandjatele.

 1. KOLMANDATE OSAPOOLTE LINGID

Me ei vastuta ühegi teise veebisaidi sisu eest, mis on lingitud saidile või saidilt. Saidil kuvatavad lingid on ainult mugavuse huvides ja need ei ole meie, meie sidusettevõtete ega partnerite poolt viidatud sisu, toote, teenuse või tarnija kinnitus. Teie linkimine mis tahes veebisaidivälistele lehtedele või muudele veebisaitidele või nendelt on omal vastutusel. Me ei vastuta mingil moel ühegi teise veebisaidi uurimise või hindamise eest, mis on seotud veebisaidiga või saidilt, ega võta vastutust ega vastutust selliste lehtede ja veebisaitide tegevuse, sisu, toodete või teenuste eest, sealhulgas, kuid mitte ainult, nende privaatsuspoliitikate ja -tingimuste eest. Peaksite hoolikalt läbi vaatama kõigi teiste külastatavate veebisaitide tingimused ja privaatsuspoliitikad.

 1. VASTUTUSE PIIRAMINE

Te nõustute, et täielikult vastavalt kehtivatele seadustele ei vastuta GeGe (kas kokkuleppel, hooletuses või muul viisil) mis tahes asjaoludel mis tahes katkestuse või vea eest, mis tuleneb saidi kasutamisest.

Te nõustute, et täielikult kohaldatava õiguse kohaselt ei vastuta GeGe ega vastuta (kas kokkuleppel, lepinguvälise kahju (sealhulgas hooletuse) või muul viisil) mis tahes (a) äritegevuse katkemise eest; b) juurdepääsu hilinemised või juurdepääsukatkestused saidile; c) andmete edastamata jätmine, väärpärimine, korruptsioon, hävitamine või muu muutmine; d) mis tahes kahju, mis on tekkinud veebisaidiväliste linkidega tegelemise või olemasolu tagajärjel saidil; e) arvutiviirused, süsteemirikked või rikked, mis võivad esineda seoses teie saidi kasutamisega, sealhulgas hüperlingi ajal kolmandate osapoolte veebisaitidele või sealt tagasi (f) mis tahes ebatäpsused või väljajätmised sisus või (g) sündmused, mis ei ole meie mõistliku kontrolli all.

GeGe ei vastuta mis tahes kaudsete, eriliste, juhuslike või sellest tulenevate kahjude eest, mis on seotud veebisaidi või selle kasutamisega seotud mis tahes kaudsete, eriliste, juhuslike või sellest tulenevate kahjude eest (sealhulgas kaotatud kasum), mis on seotud saidi kasutamisega (või suutmatusega seda saiti kasutada) olenemata sellest, millist liiki tegevusvorm on kokkuleppel, lepinguvälisel teel (sealhulgas hooletus) või muul viisil, isegi kui meid on teavitatud sellise kahju tekkimise võimalusest.

 1. AUTORIÕIGUSEGA SEOTUD KAEBUSED

GeBerry SIA. Kõik õigused kaitstud.

Kogu selle saidi sisu, kirjavahetus (e-post või post) ja turundusmaterjalid, mida kasutatakse saidi reklaamimiseks kolmandate osapoolte ressurssides, kuuluvad GeGe'ile. Mis tahes osa või kogu sisu reprodutseerimine või uuesti avaldamine on keelatud, välja arvatud järgmistel eesmärkidel:

Isiklikuks kasutamiseks kopeeritav litsents:

Teil on vabadus teha koopiaid või printida sisu osi mõistlikuks isiklikuks kasutamiseks.

Litsents piiratud kasutuseks kopeerimiseks või uuesti avaldamiseks.

Teil on vabadus teha koopiaid nii trükitud materjalist kui ka digitaalselt kolmandale osapoolele kasutamiseks ainult siis, kui tuvastate sisu allikana GeGe saidi ja materjalid, lisades mõnele neist koopiatest, mis on uuesti avaldatud, tipptasemel URL-i (https://app-60b4dec2c1ac185aa47ccc23.closte.com). Samuti peate teavitama kõiki kolmandaid osapooli, kellega neid koopiaid jagate, et selliste koopiate uuesti avaldamise korral tuleks kõigi materjalide allikas märkida GeGe saidiks, millel on tipptasemel URL (https://app-60b4dec2c1ac185aa47ccc23.closte.com).

 1. HÜVITAMINE

Te nõustute hüvitama, kaitsma ja kaitsma meid mis tahes kahju, kahjude, kahjude või kulude eest, samuti advokaaditasud, mis tulenevad mis tahes kolmanda osapoole nõudest, hagist või nõudest, mis tulenevad nende tingimuste rikkumisest, mis tahes vigadest mis tahes teie esindustes või garantiides või selle saidi kasutamisest.

 1. VAIDLUSED

Mis puudutab mis tahes vaidlust veebilehe üle, siis kõik õigused ja kohustused ning kõik käesolevates tingimustes kaalutud toimingud reguleerivad Läti Vabariigi seadused, justkui oleksid tingimused täielikult sõlmitud ja täielikult Lätis sõlmitud leping.

Pooled tunnistavad siin, et nad püüavad lahendada kõik vaidlused, mis on mis tahes viisil seotud teie külastusega saidile või tulenevad käesoleva kauglepingu täitmisest, tõlgendamisest või lõpetamisest vastastikuste läbirääkimiste teel.

Kui pooled ei suuda tekkivaid vaidlusi rahumeelsete vastastikuste läbirääkimiste teel lahendada, lahendavad kõik vaidlused, erimeelsused või nõuded Läti Vabariigi kohtud, välja arvatud juhul, kui olete mingil viisil rikkunud või ähvardanud rikkuda meie intellektuaalomandi õigusi või meie sidusettevõtete, partnerite või litsentsiandjate intellektuaalomandi õigusi, me võime taotleda ettekirjutust või muud asjakohast õiguskaitset mis tahes kohtus ning te nõustute ainupädevuse ja -kohaga mis tahes sellises kohtus.

Pooled on kokku leppinud vaidluste lahendamise kohas ja menetluses vastavalt Euroopa Parlamendi määruse nr 953/2008 lepinguliste kohustuste suhtes kohaldatava õiguse kohta (Rooma I) sätetele.

Kui GeGe ja tarbija vahel tekib vaidlus selle üle, kas nendevahelise kokkuleppe sätted on ebaõiglased, võib kumbki pool pöörduda käesolevas jaos osutatud kohtu poole ning tarbijal on õigus pöörduda ka kohaliku kliendiõiguste kaitse asutuse poole.

Kui GeGe ja tarbija vahel tekib vaidlus füüsiliste isikute andmete kaitse üle, võib kumbki pool pöörduda käesolevas jaos nimetatud kohtusse ning tarbijal on õigus pöörduda ka kohaliku andmekaitse järelevalveasutuse poole.

 1. ÜLDINE

Nõustute, et need tingimused esindavad täielikku ja ajakohast lepingut Teie ja GeGe vahel seoses selle saidi ja selle sisu kasutamisega.

GeGe'il on õigus neid tingimusi igal ajal redigeerida  ja uuendada, postitades need muudatused saidile ja märkides sellise muudatuse, postitades viimase värskenduse kuupäeva. Kõik tingimustele rakendatud muudatused jõustuvad kohe pärast nende postitamist. Nõustute, et saidi kasutamise jätkamine pärast selliste muudatuste rakendamist on teie leping kõigi muudatustega. GeGe jätab endale õiguse lõpetada või tühistada kõik nende tingimustega antud õigused. Te peate järgima mis tahes sellist taganemist või muutmist kohe, kui see on asjakohane, sealhulgas vajaduse korral selle saidi kasutamise lõpetamiseks.

Ühtki osa nendest terminitest ei tohiks tõlgendada kui mis tahes partnerluse või muu ühisettevõtte loomist teie ja GeGe vahel. Juhul, kui GeGe ei jõusta teie sooritust vastavalt käesolevatele tingimustele, ei mõjuta meie täielikku õigust nõuda sellist täitmist igal ajal enne või pärast seda. Juhul kui nende tingimuste mis tahes säte on mis tahes kohaldatava õiguse kohaselt jõustamatu või kehtetu või kui seda peetakse mis tahes kohaldatava meelevaldse institutsiooni või kohtuotsusega jõustamatuks, ei muuda selline jõustamatus või kehtetus neid tingimusi kehtetuks või kohaldamatuks tervikuna. Neid tingimusi muudetakse omakorda nii palju kui võimalik vastavalt mis tahes kohaldatavale seadusele viisil, mis kajastab täielikult poolte algseid kavatsusi, nagu oli ette nähtud algsetes tingimustes.

 1. VÄÄRAMATU JÕUD

GeGe, AS ei vastuta viivituste, kohustuse täitmata jätmise või muude ebaõnnestumiste eest, mis on tekkinud asjaolude ja takistuste tõttu, mis ei ole meie mõistliku kontrolli all, sealhulgas, kuid mitte ainult, streigid, valitsuse tegevus, sõjad või riiklikud hädaolukorrad, terrorismiohud või terroriaktid, keskkonna- või kliimaanomaaliad, kolmanda isiku tegevusetus, internetiühenduse probleemid ning riist- ja tarkvara rike. Kui selline vääramatu jõud tekib, püüame viivitused võimalikult lühikese aja jooksul kõrvaldada.

Valige oma valuuta